Nowy sposób pobierania dokumentów z Portalu Informacyjnego Sądów [30 czerwca 2021]

E-doręczenia pod kontrolą z Iuscase

Z dniem 03.07.2021 weszła w życie Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . W kontekście Iuscase, na szczególna uwagę zasługują zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). A konkretnie nowy Art. 15zzs9, dodany w brzmieniu:

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs1, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.
  2. W okresie wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.
  3. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.
  4. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.
  5. Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

Mając na uwadze powyższe, modyfikujemy sposób pobierania informacji z Portalu.

System, po zintegrowaniu sprawy z Portalu ze sprawą w Iuscase, będzie automatycznie pobierał jedynie nazwy pism udostępnionych w Portalu. Dzięki temu, Portal nie będzie traktował tych pism jako odczytane. Użytkownik Iuscase sam zdecyduje o pobraniu pisma poprzez naciśnięcie nowego, dedykowanego przycisku.

Przetestuj bezpłatnie Iuscase w Twojej kancelarii >>>

Zmiany w Systemie Iuscase:

Po zintegrowaniu Iuscase z Portalem Informacyjnym, wskazaniu sygnatury sprawy, w zakładce PI/Dokumenty pojawią się nowe kolumny oraz przyciski:

› Data pobrania z PI – data faktycznego pobrania dokumentu z PI do Iuscase (tożsama z datą odczytania pisma w PI).

› Kto pobrał? – imię i nazwisko osoby, która pobrała dokument (użytkownik zalogowany do Iuscase).

› Ikona – po naciśnięciu tego przycisku wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem, po jego zatwierdzeniu dostępne staną się przyciski pobrania, podglądu i skopiowania dokumentu.

 

Widok zakładki Dokumenty:

Komunikat:

Wprowadzone przez nas zmiany mają na celu zminimalizowanie ryzyka przypadkowego pobrania dokumentu, a co za tym idzie, oznaczenia go w Portalu Informacyjnym jako odczytany.


Legalis w ofercie C.H.Beck dla nowych kancelarii. Sprawdź korzyści →


Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.